E-KRAMA.COM - нашая старонка ў Нью-Ёрку

Электронная крама <> Бюлетэнь "Весткі й Паведамленьні" <> Альманах "Беларус" <> Архіў газэты "Беларус"
Галоўная Навіны Абвесткі Крама "Весткі й Паведамленьні" "Рубікон" Альманах "Беларус" Архіў газэты "Беларус" Кантакты
undefined


 № 10 (632) за кастрычнік 2018 г. 


  

Верасьнёўскі сход Згуртаваньня “Пагоня”

  

 У суботу, 8 верасьня, у Сэнтрал-Парку прайшоў сход Беларус­ка-Амэрыканскага Згуртавань­ня “Пагоня”, спалучаны зь беларускім пікніком, ладжаным супольна з групай “Беларусы ў ЗША. Разам лягчэй”. На пачатку сходу, які адбыўся ў нефар­маль­ных абставінах на лужку ў парку, старшыня “Пагоні” сп. Віталь Зайка прывітаў прысутных і павіншаваў з Днём Беларускай Вайсковай Славы. Ён затым распавёў перадгісторыю гэ­тай памятнай даты і пра Бітву пад Вор­шай у 1514 годзе. Тады 30-тысяч­нае войска Вялікага Княства Літоўска­га перамагло ў 2,5 разы больш лічэб­нае войска Масковіі, якое ўварвалася на землі Вялікага Княства і захапіла Сма­ленск. Пад пагрозаю апынуліся іншыя гарады і ўмацаваньні. Пад Вор­шаю на рацэ Крапіўна захопнікаў су­стрэла войска Вялікага Княства нача­ле з вая­водам Канстанцінам Астрожскім.  Вы­трываўшы атакі маскоўцаў, коньнікі  Вялікага Княства вывелі перасьлед­ні­каў – маскоўскае войска – на засаду, умацаваную гарматамі й лёгкай агня­пальнай зброяй. Залпы гарматаў і піш­чаляў прычынілі маскоўскаму войску вялікія страты ў людзях і конях, пача­лася паніка, і рэшткі маскоўскага вой­ска кінуліся ўцякаць. Наўздагон за імі кінулася кавалерыя Вялікага Княства. У выніку нашыя продкі нанесьлі мас­коўцам сакрушальную паразу, захапілі вялікі палон і значную колькасьць пры­пасаў. Аршанская бітва была, вера­год­на, самай значнай перамогай войска Вялікага Княства над расейскім войс­кам. Яна таксама атрымала шырокі розгалас у тагачаснай Эўропе і знай­шла трывалы адбітак у беларускай культуры. Напачатку 1990-х гадоў да­ту 8 верасьня сталі адзначаць як Дзень Беларускай Вайсковай Славы. 8 ве­рась­ня 1992 году ў  Менску на Плош­чы Незалежнасьці афіцэры-беларусы пры­нялі вайсковую прысягу на вер­насьць Беларусі. У цырымоніі бралі ўдзел афі­цэ­ры ў адстаўцы, а таксама палітыч­ныя дзеячы Беларускага Народнага Фронту. Разам з тым гэтую дату нель­га лічыць нейкай русафобскай імпрэ­зай, як звычайна называюць яе расей­скія шавіністы ды іхныя мясцовыя пама­га­тыя. Гэта ёсьць патрыятычная тра­ды­цыя абароны сваёго народу, сва­ёй краі­ны, якая ня мае на ўвазе цэлы расейскі народ, але толькі ягоныя кі­ру­ючыя шавіністычныя, рэваншысцкія колы.

Затым сп. В. Зайка распавёў пра маючыя адбыцца сёлета бліжэйшыя наступныя імрпрэзы Беларуска-Амэ­ры­канскага Згуртаваньня “Пагоні” – кастрычніцкі сход, які будзе прысьве­чаны пытаньням працы і адукацыі ў ЗША, і лістападаўскі сход, на якім пля­­нуецца правесьці прэзэнта­цыю літара­тур­нага альманаху “Беларус”.

Затым кіраўнічка групы “Белару­сы ў ЗША. Разам лягчэй” Ганна Шарко распавяла пра беларускі пікнік і такса­ма пра мажлівасьць дапамагчы дзяў­чынцы Веры Званко, якая мае сур’ёз­ную праблему са здароўем. Жадаючым было прапанавана даваць свае ахвяра­ваньні, за якія можна было выбраць памятны падарунак.

Падчас імпрэзы адбываліся гульні, сьпевы, сяброўскія сустрэчы і калега­ваньне. Імпрэзе не перашкодзілі ні ве­цер, ні дождж. Па словах Ганны Шарко, “Гулялі, сьпявалі і шмат абдымаліся. У дадатак сабралі 442 даляры на лекі для маленькай Веры Званко. Зь 1-й гадзіны дня да 8-й вечара адпачывалі і не хаце­лася разьвітвацца. Усім шчыра дзяку­ем. Гэта было крута!!!”

У імпрэзе ўзялі ўдзел як зусім ма­лыя беларусы-немаўляты з бацькамі, моладзь, так і спадарства Занковічаў, Анатоль і Тыльда, у адвансаваным ве­ку, а таксама людзі сярэдняга ўзрос­ту – і ўсім было добра і цікава. Імпрэза была вельмі цёплай і прыемнай.

 

Віталь ЗАЙКА