E-KRAMA.COM - нашая старонка ў Нью-Ёрку

Электронная крама <> Бюлетэнь "Весткі й Паведамленьні" <> Альманах "Беларус" <> Архіў газэты "Беларус"
Галоўная Навіны Абвесткі Крама "Весткі й Паведамленьні" "Рубікон" Альманах "Беларус" Архіў газэты "Беларус" Кантакты
undefined


№ 3 (649) за сакавік 2020 г.


       

Студзеньскі сход Згуртаваньня "Пагоня"


      У нядзелю, 8 лютага 2020 году, у Доме Маракоў на Мангэтане ад­быўся лютаўскі сход Бела­рус­ка-Амэрыканскага Згуртаваньня “Па­гоня”. Напачатку сходу старшыня арга­нізацыі сп. Віталь Зайка распавёў пра нядаўна прайшоўшыя імпрэзы “Па­го­ні” і падзяліўся плянамі на гэты год. У прыватнасьці ён адзначыў, што не­ўза­ба­ве, на пачатку сакавіка, будзе право­дзіцца традыцыйны абрад Гукань­ня Вясны, які пройдзе ў Осынынгу на беразе ракі Гудзон, у штаце Нью-Ёрк. Далей заплянаваныя сьвяткаваньне Дня Незалежнасьці Беларусі – 25 Са­кавіка, Чарнобыльскі мітынг, Купальле ў чэрвені, і Марш Паняволеных Наро­даў у ліпені.

Насьця Сергіеня      Затым з прывітаньнем да прысут­ных выступіла маладая кінарэжысэрка сп-ня Насьця Сергіеня, якая распраца­вала і падрыхтавала для ажыцьцяў­леньня праект: фільм пра адзін дзень беларускі ў Нью-Ёрку. Як пададзена ў артыкуле пра фільм, што мае назву “Dream & Smile”, “гэта гісторыя аднаго чалавека, але ў той жа час яна пра мільёны людзей, якія маюць падобны вопыт: цяжкасьці, з якімі сутыкаюцца экспаты (модная назва для імігрантаў), праблемы самарэалізацыі, адзінота, на­дзея, шчасьце. Акрамя тэмы мігра­цыі, рэжысэрка закране тэмы сэкс-бізнэсу, этнічнай разнастайнасьці і сацыяльнай справядлівасьці”. Цяпер Насьця зьбі­рае грошы на праект праз краўд-фандынг (збор сродкаў празь сеціва), падзякавала ўсім, хто ўжо пад­трымаў праект, падаравала паштоўкі ў знак удзячнасьці прысутным дабрадзе­ям. Затым яна падсумавала цяпераш­нюю фазу праекта, што вельмі абна­дзейвае.

Аляксандра Раманенка      Затым перад прысутнымі высту­піла адмыслова запрашаная адвакатка сп-ня Аляксандра Раманенка, якая зай­маецца пытаньнямі працоўнага права. Яна распавяла пра сябе, што паходзіць з Гомелю, вучылася ў Белдзярж­уні­вэр­сытэце ў Менску, затым пера­бралася ў ЗША. У 2014 годзе скончыла юры­дычную школу Гарадзкога ўнівэр­сы­тэту Нью-Ёрку (CUNY Law School), і перш працавала ў невялікіх юрыдыч­ных фірмах, а цяпер стала працаваць у вялікай кампаніі. Прамоўца спынілася на кшталтах працоўнага права і асаб­лівасьцях судовых позваў і справаў у гэтай галіне. Яна распавяла таксама, чаму яна абрала менавіта гэтую галіну права. Асноўнымі групамі справаў у працоўным праве зьяўляюцца дыскры­мінацыя па пытаньнях працы ў розных формах, нявыплата або недаплата за працу і час, і парушэньне працоўных пагадненьняў.

      Затым сп-ня Раманенка спынілася на асаблівасьцях працаўладкаваньня ў Амэрыцы, і на “at will employment”, калі наймо адбываецца па ўзаемнай да­моўленасьці бакоў, і можа быць пера­рванае адным з бакоў у кожны па­трэбны момант, што тым самым мае свае дадатныя і адмоўныя бакі.

      Таксама Аляксандра Раманенка згадала пра клясавыя позвы – калектыў­­ныя судовыя справы па розных аспэк­тах працоўных спрэчак. Яна апісала шэраг прыкладаў – судовых справаў, якія давялося весьці, у тым ліку справы па дыскрымінацыі (“дыскрымінацыя – мой хлеб”), і таксама рэчы, на якія трэ­ба зьвяртаць увагу пры найме на працу, і ў якіх выпадках зьвяртацца да юрыс­таў. Прамоўца адказала на пытаньні прысутных, і жадаючыя маглі ўзяць ві­зытоўку з кантактнай інфармацыяй.

      Затым перад прысутнымі выступі­ла арганізатарка грамадзкіх імпрэзаў і кіраўнічка групы “Беларусы ЗША. Разам лягчэй” сп-ня Ганна Шарко. Яна паведаміла пра рыхтуемую імпрэзу – традыцыйны абрад Гуканьня Вясны, інфармацыя неўзабаве будзе пастаўле­ная ў сеціве і на Фэйсбуку. Сп-ня Шарко таксама распавяла пра дзей­насьць сваёй групы і старонку на Фэйс­буку, якая мае ўжо каля 8 тысяч сяб­роў, і пра пляны на бліжэйшы час.

      У разьдзеле “Рознае” адбыліся зна­ёмствы з гасьцямі арганізацыі, і затым прысутныя мелі нагоду працягнуць зна­ёмствы і калегавацца пры сьціплых па­частунках.

 Віталь ЗАЙКА