E-KRAMA.COM - нашая старонка ў Нью-Ёрку

Электронная крама <> Бюлетэнь "Весткі й Паведамленьні" <> Альманах "Беларус" <> Архіў газэты "Беларус"
Галоўная Навіны Абвесткі Крама "Весткі й Паведамленьні" "Рубікон" Альманах "Беларус" Архіў газэты "Беларус" Кантакты Member Login
undefined

№ 9 (691) за верасень 2023 г.Ад кавіду да зьмены клімату: сродкі навязваньня глябальнага аўтарытарызму
​​​​​​​​​​​​​​

      Пару год таму сьвет апынуўся на валасок ад таго, каб быць цал­кам падпарадкаваным і пастаў­леным пад вечную мэдыцынскую тыра­нію з боку кааліцыі ўрадавых чыноў­ні­каў і іхных карпаратыўных партнёраў. Аналітыкі руху за свабоду часта і раней казалі пра “адкрытую змову”, але толькі пасьля пандэміі мы сапраўды перака­на­ліся ў існаваньні такой шырокай пра­грамы.

      Яшчэ зусім нядаўна самым распаў­сюджаным адказам скеп­тыкаў было тое, што такая змова “немагчымая”, таму што яна “за­надта складаная для арга­ніза­цыі”. Сёньня ж гэта бясспрэч­на – існуе змова ўладных элітаў, яны высока арганізаваныя вакол глябалісцкай ідэа­лёгіі і хочуць поўнага цэнтралізаванага кан­тролю над грамадзтвам. Гэта бя­с­прэчны факт падмацаваны мно­ствам до­казаў. Рэакцыя на кавід скончыла гэтую дыскусію.

      Сьпіс злачынстваў супраць грама­дзянскіх свабодаў доўгі. Істэблішмэнт і левакі (з дапамо­гаю жменькі неакансэрватараў) спраба­валі рэалі­за­ваць беспрэцэдэнтныя аўта­рытарныя меры ад закрыцьця бізнэсаў і царкваў да прымусовага нашэньня ма­сак (дасьле­даваньні паказваюць, што маскі бессэн­соўныя) і прымусовай вак­цынацыі з выкарыстаньнем экспэры­мэн­тальных прадуктаў без доўгатэр­мі­новага тэста­ваньня іхняй бясьпекі. У не­като­рых краінах (у тым ліку ў Новай Зе­лан­дыі і Аўстраліі) кавід-лягеры былі па­бу­да­ва­ныя для зьняволеньня ня толькі гра­ма­дзянаў, якія выяжджаюць за мяжу, але і грамадзянаў, якія не выяжджаюць. За­канадаўства аб будаўніцтве такіх ля­ге­раў было прапанавана і ў ЗША.

      Вялікі адсотак дэмакратаў у апы­таньнях падтрымліваў нават больш экс­трэмальную палітыку, у тым ліку:

      - 55% дэмакратаў хацелі штра­фа­ваць амэрыканцаў, якія не прайшлі вак­цынацыю;

      - 59% дэмакратаў хацелі, каб не­пры­­шчэпленых прымусова затрым­лі­ва­лі;

      - 48% дэмакратаў жадалі турэмнага зьняволеньня для тых, хто ставіў пад сумнеў вакцыны.

      - 47% дэмакратаў выказаліся за тое, каб урад сачыў за невакцынаванымі;

      - 29% дэмакратаў выказаліся за тое, каб адбіраць дзяцей у невакцынаваных.

(https://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/partner_surveys/jan_2022/covid_19_democratic_voters_support_harsh_measures_against_unvaccinated)

​​​​​​​      Як адкрыта прызнавалі многія ле­выя, мэта была ўскладніць жыцьцё не­прышчэпленым так, каб яны ў рэшце рэшт падпарадкаваліся патрабаваньням, каб выжыць. Такім чынам, эліты і левыя маглі сьцвярджаць, што людзі прышчап­ляліся без прымусу. Насамрэч яны мелі на ўвазе тое, што нікога не прымушалі пад дулам пісталета, але ўсе ведалі, што такі крок будзе наступным.

      Тым ня менш, глябалісцкія сілы не ўсемагутныя і, вядома, не бясхібная. Яны часта памыляюцца. Кавідны плян абапіраўся на мноства раз’яднаных фак­тараў, якія было цяжка прадказаць, і большасць зь іх павінны былі працаваць у тандэме. Адным з гэтых фактараў была залежнасьць ад палітычных левых, якія выступалі ў якасьці карысных ідыётаў і інструмэнту для запалохваньня астат­няй публікі, каб прымусіць яе выконваць патрабаваньні. Іншым фактарам было меркаваньне, што рэакцыя кансэрватыў­ных і незалежных вальнадумцаў будзе абмежаванай і лёгка кантраляванай.

      Глябалісты моцна недаацанілі па­тэнцыйны супраціў іхняму пляну, асаб­ліва ў ЗША, дзе больш за 50 мільёнаў узброеных грамадзянаў былі гатовыя пайсьці на вайну з-за драконаўскіх аб­ме­жаваньняў. Выглядае, што пашпарты на вакцыны былі ключавым зьвяном, і далі б істэблішмэнту поўнае панаваньне над людзьмі, якія не маглі б атрымаць працу або рабіць пакупкі, не падпарад­коўва­ю­чыся мандатам.

      Менавіта тады многія кансэрватары і рэспубліканскія штаты занялі сваю па­зыцыю, і тады раптам, як у цудзе, ка­від­ная гістэрыя зьнікла. Прапаган­дысц­кая кампанія ў СМІ заціхла (у параў­наньні з папярэднімі двума гадамі), а мандаты былі адмененыя ў большасьці месцаў па ўсім сьвеце. Глябалісты не былі гатовыя рызыкнуць змагацца з ма­савым паў­станьнем.

      Такім чынам, сьвет рушыў далей, паціху забываючы кавідную эру. Палі­тычныя левыя цяпер спрабуюць зрабіць выгляд, што яны ніколі не падтрымлівалі таталітарныя меры і ўсё, што яны рабілі, было для дабра на­сельніцтва. Дзяр­жаў­ныя ўста­новы і чыноўнікі застаюцца не­пакаранымі за сваю гіганц­кую хлусьню. Джо Байдэн за­стаецца непакараным за спро­бы адмяніць Біль аб правах. Галоў­ныя СМІ і буйныя тэх­налягічныя кам­паніі застаюц­ца непакаранымі за змову ў прапаганьдзе і цэнзуры. І хоць злачынны плян цэнтралізацыі быў адбіты, тыя ж злыдні за­стаюцца ва ўладзе, каб паўта­рыць спробу ў будучыні.

      Ня варта таксама замоў­чваць той факт, што Дональд Трамп спрыяў па­скораным праграмам вакцынацыі. Ён таксама ўзяў шмат тэх­накратаў і гля­балістаў у свой кабінет, якія пазьней сталі дапамагаць укара­неньню аўтары­тарнай палітыкі. Наколь­кі гэтыя людзі паўплывалі на яго ці хлу­сілі яму, можна спрачацца, але гэта не адмяняе шкоду ягоных рашэньняў.

      Мэта глябалістаў заключаецца ў тым, каб хутка перайсьці да іншых кры­зісных зьяваў, рэальных або сфабры­ка­ваных, якія дапамогуць закабаліць на­сельніцтва. Паглядзіце на гістэрыю зьмены клімату...

      Парадак дня кавіду і парадак дня зьмены клімату вельмі падобныя ў тым, што абодвыя абапіраюцца на поўную хлусьню. Хлусьня заключаецца ў тым, што гэтыя прыродныя зьявы быццам бы прадыктаваныя паводзінамі чалавека, і, таму паводзіны чалавека павінны кан­тралявацца ў імя “большага дабра”, бо глабалісты і левыя сьцвярджаюць, што кожнае асобнае дзеяньне ўплывае на жыцьцё астатняга насельніцтва. Таму жыцьцё кожнага чалавека павінна быць пад мікракіраваньнем дзяржавы, каб не дапусціць нейкай ланцуговай рэакцыі, якая прывядзе да катастрофы.

      Са зьменаю клімату і абмежа­вань­нямі выкідаў вугляроду яны сфабры­ка­валі яшчэ адно апраўданьне для лік­ві­дацыі асабістых свабодаў. Падчас лак­даўнаў многія глябалісты і дасьлед­чыкі клімату, зьвязаныя зь імі, радава­ліся вы­снове, што лакдаўны могуць быць карыс­ныя для скарачэньня выкідаў вуглякіс­лага газу. (https://www.forbes. com/ sites/carlieporterfield/ 2021/03/03/ report-world-needs-equivalent-of-pandemic-lockdown-every-two-years-to-meet-paris-carbon-emission -goals/?sh=1ee24c 226dee) Фраза “кліматычныя лакдаўны” пачала гучаць на кліматычных сустрэчах і ў роз­ных дасьледаваньнях. (https:// www. wbcsd.org/Overview/Panorama/ Articles/Avoiding-a-climate-lockdown)

      Гэтыя дасьледаваньні, відавочна, па­казалі рэзкае падзеньне выкідаў ча­ла­ве­ка падчас лакдаўнаў, але не даюць ніякіх доказаў таго, што выкіды чалавека са­праўды выклікаюць зьмены клімату. Гэ­та застаецца асноўным падманам ў раз­мовах пра зьмену клімату. Да­сьлед­чыкі клімату, якія маюць доступ да міль­ярдаў урадавых і глябалістычных фон­даў, з ра­дасьцю абапіраюцца на зда­гад­ку, што вы­кіды выклікаюць пацяп­лень­не, хаця насамрэч ня маюць ніякіх дока­заў, якія пацьвярджаюць гэтую за­яву. Яны маюць толькі доказы карэ­ляцыі, а не прычынна-сьледчай сувязі.

      Гэтым летам сродкі масавай інфар­мацыі запоўненыя кліматычнай прапа­гандай, якая зьяўляецца беспадстаўнай, паранаідальнай і ігнаруе ўсе навуковыя доказы. Амаль усе заявы пра кліматыч­ны крызіс грунтуюцца на запісах крыху даўжэйшых за 100 год. Кліматычная ж гісторыя Зямлі нашмат даўжэйшая, і бы­ло шмат пэрыядаў пацяпленьня, значна гарачэйшых, чым сёньня. Усе тыя пацяп­леньні адбываліся ў пэрыяды багатага жывёльнага і расьліннага сьвету. І няма ніякіх доказаў таго, што хто-небудзь зь іх стаў прычынаю бедстваў, пра якія па­пя­рэджваюць глябалісты.

      Кліматычная катастрофа – гэта ня што іншае, як чарговае махлярства, сро­дак для захопу ўлады і зьнішчэньня гра­мадзянскіх свабодаў. Пагрозы няма, і на­ват калі б яна была, людзі нічога не маглі б з гэтым зрабіць, бо мы ня маем ніякага дачыненьня да зьменаў тэмпера­туры Зямлі. Клімат сьвету мяняўся на працягу мільёнаў гадоў, і няма розьніцы паміж зьменамі сёньня і зьменамі ў мінулым.

      Глябалісты ведаюць, што для дасяг­нення “новага сусьветнага парадку” або “вялікай перазагрузкі”, якой яны хочуць, вялікі адсотак насельніцтва павінен у ім узяць удзел. І паколькі большасць лю­дзей мае хоць трошкі сумленьня, а таксама ўласных інтарэсаў, іх паняво­леньне трэ­ба прадстаўляць як пазытыў; іх трэба пры­мусіць паверыць, што, пры­маючы раб­ства, яны ратуюць плянэту і жыцьці іншых.

      Нічога з гэтага ня ёсьць праўдай, але пакуль людзі думаюць, што робяць дабро, імі можна маніпуляваць, каб яны падтрымлівалі велізарнае зло.

Я. З.