E-KRAMA.COM - нашая старонка ў Нью-Ёрку

Электронная крама <> Бюлетэнь "Весткі й Паведамленьні" <> Альманах "Беларус" <> Архіў газэты "Беларус"
Галоўная Навіны Абвесткі Крама "Весткі й Паведамленьні" "Рубікон" Альманах "Беларус" Архіў газэты "Беларус" Кантакты
 
 

№ 1 (647) за студзень 2020 г.


 

Акцыі ў падтрымку незалежнасьці Беларусі

 

      Апошнім часам у Нью-Ёрку прайшоў шэраг акцыяў, прысьвечаных абароне незалеж­насьці Беларусі ад чарговай спробы пад­ступнага скасаваньня сувэрэні­тэту краіны імпэр­скімі шавіністычнымі коламі Расеі, гэтым разам пад маркаю правядзеньня “паглыбленай інтэгра­цыі” ў рамках дамовы пра так званую “саюзную дзяржаву”. Безумоў­на, лучнасьць невялікай Бела­русі зь вялізнай Расеяй ужо па­казвае на няроў­насьць і перакос убок мацнейшай краіны. Калі пры гэтым улічыць, што Лу­кашэнка абяцаў “паўзьці ў Маскву на кале­нях”, што ён ня бачыць розь­ніцы па­між расей­цамі й беларусамі, і ўсе 25 год пры ўладзе ён ставіў су­вэрэнітэт Беларусі на кон у гульні з Расеяй за энэрганосьбіты і дата­цыі – пы­тань­не пагрозы незалеж­насьці Беларусі ста­іць вельмі вос­тра. Таму Згурта­ваньне “Пагоня” разам з БАЗА ла­дзілі ў Нью-Ёрку шэраг акцыяў, на якіх за­яў­ля­ла­ся аб падтрымцы неза­леж­насьці Бела­русі й адмаўленьні ад так званай “інтэг­рацыі” з Расе­яй – фак­тычна пасткі, у якую загнаў сам сябе рэжым Лукашэнкі.

      30 лістапада беларусы Нью-Ёрку і ваколіцаў зладзілі мі­тынг каля штаб-кватэры ААН на Першай авэню на Мангэтане, які фактычна стаў першым у чарадзе мітынгаў і пра­тэстных акцыяў па ўсім сьвеце ў падтрымку незалежнасьці Беларусі. На пляцы перад гмахам ААН сабраліся больш як сто чалавек з нацыянальнымі бела­рускімі сьцягамі і плякатамі супраць па­глынаньня Беларусі Расеяй: “Integration = Occupation”, “Belarus is non Russia!”, “Belarus is not for sale!”, “Hands off Belarus”. Мінакам раздавалі ўлёткі пра мэты акцыі. З ка­роткімі прамовамі выступілі сп. сп. Віталь Зайка, Валер Мінец, Сяржук Сай. Затым удзельнікі акцыі прайшліся па пляцы, скандуючы лёзунгі “No to occupation”, “Belarus – YES! Lukashenka – NO!”, “Hands off Belarus”, “Жыве Беларусь!”.

      У нядзелю, 8 сьнежня, у дзень заплянаванага вялікага мі­тынгу ў патрымку незалежнасьці Беларусі ў Менску, суполка “Беларусы ЗША. Разам лягчэй” зладзіла мітынг перад кансу­лятам Расеі на Мангэтане. Імпрэза доў­жылася некалькі гадзі­наў, гучэлі прамовы і лёзунгі супраць “інтэграцыі” і пагрозы сувэрэнітэту Беларусі, луналі бел-чырвона-белыя сьцягі.

      Чарговая сумесная акцыя Згуртаваньня “Пагоня” і  БАЗА з удзелам групы “Беларусы ЗША. Разам лягчэй” прайшла 15 сьнежня на Калюмбус-цыркль каля будынку, дзе знаходзіцца тэлекампанія Сі-Эн-Эн, і калёны-статуі ў гонар першаадкры­вальніка Амэрыкі. Удзельнікі акцыі трымалі плякаты су­праць інтэграцыі з Расеяй і беларускія нацыянальныя сьцягі. З пра­мовамі перад прысутнымі выступілі сп. сп. Віталь Зайка і Ва­лер Мінец. Было падкрэсьлена, што неабходная інфармацый­ная падтрымка, каб амэрыканскія мэдыі больш інфармавалі пра становішча ў Беларусі і пагрозу ад Расеі, якая штогод пад­вышаецца і можа неўзабаве пераўтварыцца ў асноўную праб­лему для ЗША. Удзельнікі акцыі выгукалі супраць расей­скага імпэрыялізму і ў падтрымку беларускай незалежнасьці.

      У чэцьвер, 19 сьнежня, групай беларускай моладзі была зладзжаная пратэстная акцыя-хэпэ­нінг “Сьмяротнае пака­раньне Беларускай Наза­лежнасьці”, якое мела мэтаю прыцяг­нуць увагу амэрыканскай грамадз­касьці да пагрозы сувэрэ­нітэту і незалеж­насьці Беларусі, і такса­ма выказ­вала асуджаньне бязь­дзейнасьці ды абыяка­васьці Эўразьвязу да мажліва­га паглы­наньня Беларусі Расеяй. Падчас хэпэ­нінгу на імправізаванай шы­беніцы кат у масцы і саколцы з надпісам “Russia” падвесіў жаночы манекен, апрануты ў беларускі нацыянальны строй, з над­пісам “Belarusan Independence”. Побач на ход­ніку сядзелі тры постаці са сьцяжкамі Эўразьвязу і маскамі мал­паў, зь якіх адна затыкала сабе вушы, другая закрывала вочы, а трэ­цяя – закрывала рукою рот. Гэта сымбалізавала рэакцыю Эўра­зьвязу на пагрозу Бела­русі. Іншыя ўдзельнікі акцыі трымалі расьцяжку з надпісам “Integration with Russia = Death of Belarusan Sovereignty. We need your support NOW!” Удзельнікі акцыі скан­давалі “Жыве Беларусь!”

Віталь ЗАЙКА