E-KRAMA.COM - нашая старонка ў Нью-Ёрку

Электронная крама <> Бюлетэнь "Весткі й Паведамленьні" <> Альманах "Беларус" <> Архіў газэты "Беларус"
Галоўная Навіны Абвесткі Крама "Весткі й Паведамленьні" "Рубікон" Альманах "Беларус" Архіў газэты "Беларус" Кантакты
 
 

№ 10 (656) за кастрычнік 2020 г.


 

Адраджэньне

      У 1994 годзе, калі мас­коў­ская агентура ва ўладзе і прамаскоў­ская камуніс­тычная намэн­кля­тура праціснулі праз са­вецкі электарат свайго стаў­леньніка на прэзыдэнцкі па­сад у Бела­русі, то першым дзе­янь­нем акупацыйнай па­літыкі ан­ты­на­роднага рэжы­му стала лік­­віда­цыя дзяр­жаўных бела­рускіх сым­баляў і дзяржаўнага ўжывань­ня бела­рускай мовы, якая была асу­джана, фактычна, на забарону. По­тым была лік­відавана бе­ларуская школа, спале­ныя беларус­кія падручнікі для школы, ліквідаваныя беларус­кія выдавец­твы, газэты; ра­дыё і тэлеба­чаньне пераведзеныя на акупацый­ную мову. Так адбывалася ўнутранная акупацыя Беларусі.

      Потым пачаліся рэпрэсіі і забойствы беларускіх паліты­каў, ліквідавана законная Канстытуцыя, зьнішчаная ўсходняя мяжа, забіты старшыня Цэнтральнай Выбарчай Камісіі і ство­рана фальсыфікацыйная сыстэма выбараў. Разбурана палі­тычная аснова беларускага Адраджэньня – нацыянальна-дэма­кратычны рух Беларускі Народны Фронт. Так была раз­гром­лена беларуская свабода і краіна пагрузілася ў ноч анты­бе­ларускага фашызму.

      Праз 26 гадоў людзі, нарэшце, расплюшчылі вочы, калі пачалася эпідэмія каранавірусу Ковід-19, і ўзурпатар стаў ад­крыта пляваць народу ў твар, зьдзекуючыся зь людзей і ня дба­ючы пра іх ратаваньне ад каронавіруснай сьмерці.

      Чашу цярпеньня перапоўніла нахабная фальсыфікацыя вы­бараў і прызначэньне сябе кіраўніком дзяржавы. Народ вый­­шаў на вуліцы і плошчы. І першае, што зрабілі беларусы, гэта вярнулі ў грамадзкае жыцьцё беларускія нацыянальныя сым­балі – Сьцяг і Гэрб.

      Гісторыя ў каторы раз пацьвярджае, якое вялікае значэнь­не маюць для нацыянальнага існаваньня і нацыянальнага адра­джэньня гістарычныя сымбалі нацыі. Тое, з чаго лукафашызм пачаў зьнішчэньне свабоды народа, тое найперш узьнялося цяпер, калі зноў пачалося беларускае адраджэньне на шляху да свабоды.

      Наступным крокам адраджэньня ў барацьбе з фашызмам павінна стаць мова – наша вялікая прыгожая Беларуская Мова. За 26 гадоў разбурэньня нацыі рэжым русіфікаваў моўнае ася­родзьдзе і дзяржаўныя камунікацыі. Але людзі ведаюць, што яны беларусы і што мова іх ёсьць беларуская. Цяпер трэба спры­яць яе адраджэньню, пашырэньню, падтрымліваць моладзь, якая імкнецца да сваёй мовы, патрабаваць беларускай школы, шанаваць усё сваё беларускае, сьветлае, высокае і сьвятое.

      Паступова беларусы вернуць сабе сваю мову, і раптам та­ды зразумеюць, што наша мова – гэта ёсьць наша найвялікшая зброя ў абароне волі, свабоды, незалежнасьці, эканомікі і культуры, і ўсіх нас у гэтай любімай нашай краіне на гэтай любімай нашай зямлі.

26 верасень 2020 г.

Зянон ПАЗЬНЯК