E-KRAMA.COM - нашая старонка ў Нью-Ёрку

Электронная крама <> Бюлетэнь "Весткі й Паведамленьні" <> Альманах "Беларус" <> Архіў газэты "Беларус"
Галоўная Навіны Абвесткі Крама "Весткі й Паведамленьні" "Рубікон" Альманах "Беларус" Архіў газэты "Беларус" Кантакты
 
 

№ 6 (676) за чэрвень 2022 г.


  Добрачынная імпрэза і аўкцыён у падтрымку беларускіх змагароў ва Ўкраіне   

      У аўторак, 26 красавіка 2022 го­ду, на Таймс-Скўэр у Нью-Ёрку ад­быўся мітынг з нагоды 36-й га­давіны аварыі на Чарнобыльскай атам­най станцыі, у выніку якой каля чвэрці тэрыторыі Беларусі было забру­джана радыёактыўнымі рэчывамі. Ім­прэза была арганізаваная супольна Нью-Ёркскім ад­дзелам Беларуска-Амэ­рыканскага Задзі­ночаньня (БАЗА), Бе­ларуска-Амэры­кан­скім Згуртаваньнем “Пагоня”, Беларус­кай Асьветніцкай Лігай Амэрыкі (BELA) і суполкаю “RAZOM for Ukraine”.

      Напачатку імпрэзы сп-ня Аксана Пятрашка, старшыня аддзелу БАЗА, прывітала прысутных па-беларуску і па-ангельску і адзначыла, што сёньня мы ўшаноўваем памяць людзей, што памер­лі й захварэлі пасьля найвялік­шай тэх­нагеннай катастрофы ў гісторыі чалавец­тва.

      Затым яна падкрэсьліла, што па­дзеі 36-гадовай даўніны былі часткаю траге­дыі па вынішчэньні бе­ларускага й укра­інскага народаў, якая працягваец­ца і дасюль. Пасьля Чар­нобылю многія сем’і спазналі выся­леньне, хваробы, сьмерць сваіх блізкіх. Беларусь стала найбольш закранутай Чарнобылем кра­інай, і да­сюль яна яшчэ не пераадолела наступ­стваў катастро­фы. І вось цяпер дыктатар Пуцін па­гражае сьвету ядзер­най вайной, а яго­ныя акупацыйныя войскі ва Ўкраіне бамбардуюць украін­скія атамныя стан­цыі, ствараючы не­бясьпеку новых Чар­нобыляў.  Ядзерны шантаж можа мець трагічныя наступ­ствы для ўсяго ча­лавец­тва. Расейская агрэсія мусіць быць спы­неная, і расей­скія войскі мусяць пакі­нуць тэрыторыю Ўкраіны й Беларусі.

       Затым выступіў старшыня Бела­рус­ка-Амэрыканскага Згуртаваньня “Паго­ня”сп. Віталь Зайка. Ён пачаў сваю пра­мову з канстатацыі таго, што цяпераш­няя гадавіна Чарнобылю ад­розьніваецца да папярэдніх. Сёлета Чарнобыль ізноў зьявіўся ў загалоўках навінаў. Але гэтым разам навіны пра Чарнобыль тычыліся не атамнай ка­та­строфы, але катастрофы расейскага ўварваньня, і захопу пляцоў­кі атамнай станцыі. Гэта, у сваю чаргу, стала вы­нікам маральнай катастрофы кіраў­ні­коў Захаду, што рабілі выгляд, быццам з Пуцінам “можна мець справу”, за­крываць вочы на ягоны рэваншызм і сваволю ў дачыненьні да суседзяў. Гэ­тыя кіраўнікі лічылі, што Ўкраіна ня вы­ста­іць, яны давалі ўкраінцам усяго толь­кі пару дзён каб “ганарова пра­тры­мацца”. І толькі цяпер яны, ура­жа­ныя мужнасьцю й посьпехамі ўкраін­цаў, сталі даваць дапамогу ня лёгкімі “пар­тызанскімі” ўзбраеньнямі, але так­сама саліднымі сродкамі вядзеньня рэ­аль­ных, сучасных вайсковых дзеянь­няў.

      Таму нашая зада­ча цяпер – трэба ня даць палітыкам схі­біць яшчэ раз, трэба змусіць іх стаць на шлях поўнай і безумоўнай падтрымкі Ўкраіны, якая цяпер змагаецца ня толькі за сябе. Яна змагаецца за ўвесь Вольны Сьвет, за ўсіх нас. І таму мы ня можам дазволіць пуцінскаму рэжыму ўжываць нукле­ар­ную рэторыку, спрабуючы кам­пэн­са­ваць паразы на полі бою. Але гэта за­лежыць ад рашучасьці, мужнасьці й аб’яднанасьці ўсіх людзей добрай волі, іхных краінаў і ўрадаў. Вайну ва Ўкра­іне трэба спыніць, гэта ў нашых сілах, і гэта наш абавязак.

      Вяртаючыся да тэ­мы аварыі Чарно­былю, прамоўца адзна­чыў, што на за­бруджаных абшарах Беларусі дасюль жыве каля мільёну ча­лавек, і яны за­стаюцца фактычна сам-насам з Чарно­быльскай бядой. Бела­русам і ўкраінцам трэба аб’яднацца су­праць яе, гэтаксама як і супраць іншай бяды – расейскай аку­пацыі, і Вольны Сьвет мусіць дапа­магчы ў нашым зма­ганьні.

      Са словам да прысутных выступіла сп-ня Ірына Хадарэнка, прэзыдэнтка Беларускай Асьветніцкай Лігі Амэрыкі. Яна адзначыла, што амаль кожная сям’я ў Беларусі была закранутая Чар­нобыль­скай трагедыяй. І сёньня Бела­русь і Ўкраіна паяднаныя ня толькі Чарно­быльскай бядой, але і змаганьнем су­праць расейскай акупацыі, і яны му­сяць разам адбіваць абедзьве навалы. У Бе­ларусі, дзякуючы расейскаму ціску, бы­ла пабудаваная атамнай станцыя ў Астраўцы, значная частка выдзеленых сродкаў была скарыстаная на ўласнае ўзбагачэньне людзей, датычных да пра­екту, не пайшло на будаўніцтва, і цяпер на гэтай станцыі здараюцца па­ломкі, і яна стала дадатковай крыні­цай рызыкі й небясьпекі для бе­ларусаў. Гэтая стан­цыя не адпавядае сусьветным стан­дартам бясьпекі, за­цягвае Беларусь яшчэ болей у залеж­насьць ад Расеі і мусіць быць за­чыненая.

      Цяпер расейцы такса­ма шантажу­юць увесь сьвет нападамі на атамныя станцыі ва Ўкраіне, ужо былі бамба­ваньні За­пароскай і Ровенскай стан­цыяў, і гэта безумоўна ўяўляе стра­шэнную пагрозу для насельнікаў у пер­шую чаргу Ўкра­іны, але таксама і для ўсяго сьвету. Сьвет павінен спыніць маньяка Пуціна, які ўяўляе пагрозу для будучыні ўсяго чалавецтва.

      Наступным выступіў сп. Артур Згу­раў, прадстаўнік суполкі “RAZOM for Ukraine”, ён прывітаў прысутных і па­дзякаваў за падтрымку Ўкраіны. Пра­моўца падкрэсьліў, што Беларусь і Ўкраіна паяднаныя адной бядой. І ця­пер ядзерная пагроза падвышаецца ў выніку злачыннай дзейнасьці расей­скага кіраў­ніцтва, якое аддае загады на бамбавань­не і захоп атамных станцыяў ва Ўкраіне. Сьвет ня можа маўчаць, трэба патра­ба­ваць спыненьня вайны і дзейнічаць у гэтым кірунку. Кожны чалавек мусіць падвысіць свой голас, бо гэта тычыцца асабіста кожнага ча­лавека на плянэце. 

      Напрыканцы іпрэзы прагучалі Чар­нобыльскі звон і песьня “Чарнобыль” у запісе ў выкананьні гурта “Сябры”, пры­сутныя трымалі ў руках сымбаліч­ныя сьвечкі.

      Акцыя прыцягнула ўвагу шматлі­кіх мінакоў, хто былі прысутныя ў той час на Таймс-Скўэр на Мангэтане, многія  зь іх падыходзілі даведацца пра  нагоду для імпрэзы і вы­казвалі сваю падтрымку і салідарнасьць зь мітынгоў­цамі.

Віталь ЗАЙКА