E-KRAMA.COM - нашая старонка ў Нью-Ёрку

Электронная крама <> Бюлетэнь "Весткі й Паведамленьні" <> Альманах "Беларус" <> Архіў газэты "Беларус"
Галоўная Навіны Абвесткі Крама "Весткі й Паведамленьні" "Рубікон" Альманах "Беларус" Архіў газэты "Беларус" Кантакты Member Login
undefined

№ 1 (647) за студзень 2020 г.


"Галгатня пра ЗыШыА"

Стыгма несамабытнасьці

      Татуіроўкі не прыйшлі да нас, як многія лічаць, праз капітана Джэймса Кука ад дзікіх народаў Палінэзіі. Аднак у сапраўднасьці най­больш ста­ражытныя практыкі татуя­ваньня знахо­дзім у Інданэзіі, Сібі­ры, Тай­лянь­дзе, сярод індзей­цаў Паў­ноч­най Амэ­рыкі. На­ша цыві­лізацыя так­са­ма веда­ла іх са ста­ражытнась­ці. Пісьмо­выя крыні­цы грэкаў з 5 ст. д. н. э. сьведчаць, што татуі­роўкамі ка­ралі ра­боў, бандытаў і ваеннапа­лонных. Больш за тое, грэцкае слова “стыг­ма”, на працягу ста­годзь­дзяў адносі­лася менавіта да татуі­ровак як у грэцкай так і на лаціне. Гэта азна­чае, што дэкара­тыўнае выка­рыс­таньне татуяваньня ўспрымалася край­не ад­моўна. У прын­цыпе, такое ж стаў­лень­не захавалася ў культуры бе­ла­русаў. Дробныя татуі­роўкі засталіся даменаю салдатаў і ма­ракоў, а больш складаныя і масіўныя заўсёды належалі да “зэкаў­скай” суб­культуры.   

      У Амэрыцы, падобна, татуіроўкі вы­карыстоўваліся маракамі ў пэрыяд пась­­ля Амэрыканскай рэвалюцыі ў якась­ці своесаблівага пашпарту. Зрэшты, як і іншыя характэрныя пазнакі на целе, якія ўносяцца ў асабістую папку крымі­нальнікаў і вайскоўцаў. Першы вядомы амэрыканскі та­туірыст татуіраваў жаў­нераў з абодвух бакоў Грама­дзянскай вайны ў ЗША. Першы­мі жанчынамі з татуіроўкамі былі цыр­кавыя жанчыны ў кан­цы 19 ст.

      Вядома ж, што наш час – гэта эпо­ха пера­вяртаньня. На Захадзе кішыць ад татуіровач­ных салёнаў, а татуі­роўкі ў кожнага перша­га стрэчнага. Калі яшчэ гадоў 30-50 таму яны мелі выра­жаць арыгі­нальнасць, то што яны выра­жаюць у наш час? У наш час так лёгка быць арыгінальным. Дастаткова ня гнацца за астатнімі.

Віталь ВОРАНАЎ