E-KRAMA.COM - нашая старонка ў Нью-Ёрку

Электронная крама <> Бюлетэнь "Весткі й Паведамленьні" <> Альманах "Беларус" <> Архіў газэты "Беларус"
Галоўная Навіны Абвесткі Крама "Весткі й Паведамленьні" "Рубікон" Альманах "Беларус" Архіў газэты "Беларус" Кантакты Member Login
undefined

№ 6 (664) за чэрвень 2021 г.


Слоўнік нацыянальнай ідэі
С - як скарб

      Сучбелліт. Белмова. Б-ч-б. Гэта ня словы беларус­кага сьвету, а пошасьць зьвязаная з бальшавіц­кай маніяй скарачэньняў і ўтварэньня нікому не­зразумелых абрэ­віятураў. Выканкам, раймаг, камсамол, саўгас, БССР, НКВД. Звычайнае зьвядзеньне мовы ча­лавека да незразумелай бал­батні для ўнутранага ка­рыс­таньня, распазнаваньня сваіх, тых хто ўмее расшыф­роў­ваць гэтую лухту. У эўрапейскім кантэк­сце гэтая тэн­дэнцыя плаўна перайшла ў змаганьне з патры­яр­хальнай мовай, выдумваньне фэмінітываў, падмена па­няць­цяў, насаджваньне выдуманых хворай галавой кан­структаў. Задача – патрыярхальная мова падтрым­лівае стэ­рэа­тыпнае мысьленьне, таму трэба яе максімальна пера­йна­чыць, каб у выніку немагчыма было ня тое што гава­рыць пра адзіную праўду (а ў іх праўдаў шмат), а прос­та і звычайна ўжываць мову згода з яе прыродным прызна­чэньнем – га­варыць. X-mass, LGBTQ..., transgender, women of color, man­spreading, sexism і іншыя “ізмы” – чыста бальшавіцкая спад­чына. У бе­ларускую гэтае шу­мавіньне, без выключэньня, трапляе не з ангельскай ці французкай, а транзытам, праз ра­сейскую мову, не без дапамогі мясцовых адэптаў нава­мо­вы. Некамільфо, імха, маветон і інш. Калі вы гаворыце “на мове” – то таксама далучаецеся да каляніяльнага бачаньня сьвету – гаво­рыце, быццам, па-беларуску, а думаеце па-баль­шавіцку.

Віталь ВОРАНАЎ