E-KRAMA.COM - нашая старонка ў Нью-Ёрку

Электронная крама <> Бюлетэнь "Весткі й Паведамленьні" <> Альманах "Беларус" <> Архіў газэты "Беларус"
Галоўная Навіны Абвесткі Крама "Весткі й Паведамленьні" "Рубікон" Альманах "Беларус" Архіў газэты "Беларус" Кантакты Member Login
 

№ 5 (699) за травень 2024 г.


Беларусь - Амэрыка: лёсы землякоў
Мікола Прускі (1927 - 2014) - грамадзкі дзеяч, выдавец і рэдактар

      Беларускі культурніцкі й грамадз­кі дзеяч, выдавец і рэдактар Мі­кола Прускі нарадзіўся 1 сту­дзе­ня 1927 г. у вёсцы Мікалаеўшчына (ця­пер Стаўбцоўскі раён Меншчыны), у сям’і настаўніка. Ягоная маці была стры­ечнай сястрой народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Пасьля прыхо­ду Са­ветаў, напа­чатку 1941 году, бацька Міколы Пруска­га, Юры, па даносе быў арыштаваны. Сям’ю пазбавілі жытла, і яна апынулася на вуліцы. На дапамогу прыйшоў малод­шы брат Якуба Коласа, Міхась (Антось Галіна), які па­сяліў іх на сваім хутары. Але, дзякуючы ў тым ліку намаганьням Якуба Коласа, празь нейкі час бацька М. Прускага быў адпушчаны на свабоду.

      Падчас Другой сусветнай вайны бацька Міколы Прускага працаваў у бе­ларускай сямігадовай школе настаўні­кам матэматыкі, і перад вяртаньнем Са­ветаў у 1944 годзе ён быў вымушаны зь сям’ёй пакінуць Беларусь і перабрацца на Захад, ведаючы, як трактуюць лю­дзей, што прыцягвалі калісьці ўвагу НКВД, былі пад арыштам, і працавалі пад нямецкай акупацыяй.

      У Нямеччыне Мікола Прускі разам з бацькамі апынуўся ў лягеры для пера­мешчаных асобаў (ДП) у Мітэнвальдзе. Там Мікола далучыўся да беларускага нацыянальнага руху сярод ДП. Падчас свайго побыту ў Нямеччыне Мікола па­чаў выдаваць часапіс для моладзі “Вяс­на”, а ў 1949 годзе ён апублікаваў свае вершы ў беларускім эміграцыйным ча­сапісе “Баявая Ўскалось”.

      У 1950 годзе Мікола Прускі пера­браўся ў Злучаныя Штаты. Ён асяліўся ў Дэтройце, штат Мічыган. Ягонай асноў­най прафэсіяй стала друкарская справа, ён займаўся друкаваньнем каштоўных папераў.

      Ад самага пачатку жыцьця ў Амэры­цы Мікола Прускі далучыўся да беларус­кіх нацыянальных арганізацыяў, быў актыўным сябрам Беларуска-Амэрыкан­скага Задзіночаньня (БАЗА), уваходзіў у кіраўніцтва Дэтройцкага аддзелу БАЗА. У 1960—1970-х гг. ён быў актывістам Беларуска-Амэрыканскага Рэспублі­кан­скага Клюбу ў Дэтройце.

      Напачатку 1950-х гадоў Мікола Прускі заснаваў уласнае выдавецтва і набыў для яго ўсё неабходнае друкар­скае абсталяваньне. Начале выдавецтва М. Прускі выдаў дзясяткі беларускіх кнігаў, у тым ліку выданьняў, падрыхта­ваных супольна зь Беларускім Інсты­ту­там Навукі й Мастацтва (БІНіМ). Ме­навіта з друкарні Міколы Прускага вы­йшла большасьць выданьняў БІНіМу. М. Прускі публікаваў літаратурныя тво­ры пісьменьнікаў Беларусі й эміграцыі, публіцыстычныя і літаратуразнаўчыя артыкулы, успаміны і нарысы пра дзея­чоў навукі, культуры, літаратуры і мас­тацтва. Акрамя гэтага Мікола Прускі быў рэдактарам і выдаўцом пэрыядыч­ных выданьняў “Беларускі Сьвет” (1971—1989) і “Беларускі Дайджэст” (ад 1993 г.). У часапісе “Беларускі Сьвет” ён зьмяшчаў фатаздымкі Белару­сі з розных часоў, тэксты і ноты бела­рускіх песень, узоры нацыянальнага ар­намэнту. Да некаторых нумароў вы­йшаў дадатак “Думкі й погляды”.

      Напачатку 1990-х гадоў Мікола Прускі быў кансультантам па Ўсходняй Эўропе ў амэрыканскай арганізацыі International Aid Inc. Ён таксама за­й­маў­ся арганізацыяй дапамогі для бела­русаў, што пацярпелі ад наступстваў Чарно­быльскай аварыі. Ад 1991 г. Мі­кола Прускі асабіста набываў і прывозіў у Беларусь гуманітарную і мэдычную да­памогу. Ён заўсёды адгукаўся на па­трэ­бы разнастайных культурніцкіх і гу­ма­нітарных праектаў, быў арганізатарам збору сродкаў на будаўніцтва Беларус­кага музэю ў Гайнаўцы (Беласточчына).

      Памёр Мікола Прускі пасьля цяж­кой хваробы 22 студзеня 2014 году і па­хаваны ў Грэнд-Рэпідс (Мічыган) на мо­гілках Graceland Memorial Park.

      У альманаху “Запісы БІНіМ” № 40 (2018) былі апублікаваныя ўспаміны Веры Прускай (жонкі М. Прускага).

Віталь ЗАЙКА