E-KRAMA.COM - нашая старонка ў Нью-Ёрку

Электронная крама <> Бюлетэнь "Весткі й Паведамленьні" <> Альманах "Беларус" <> Архіў газэты "Беларус"
Галоўная Навіны Абвесткі Крама "Весткі й Паведамленьні" "Рубікон" Альманах "Беларус" Архіў газэты "Беларус" Кантакты Member Login
undefined

№ 10 (656) за кастрычнік 2020 г.


"Галгатня пра ЗыШыА"
Goodbye America, goodbye

      Канец чарговага месяца. Рэдак­тар Марат Клакоцкі чакае но­вую “Галгатню”. Сядаеш за кампутар, а не­шта ня пішацца. Нататак яшчэ многа, ідэяў яшчэ шмат – яны, у прынцыпе, невычарпальныя, як і сама Амэ­рыка. Але думкі цяпер не пра яе…

      Ці не нагода гэта для таго каб спы­ніцца? Думаю, лепшай і не прыдумаеш. Напісалася ўжо столькі, што можна і пра сьціплую кніжачку падумаць, са­браць усё пад адной воклад­кай. Ніхто ж, здаецца, на беларускай мове столькі пра амэрыканскую рэчаіс­насьць не пі­саў. Пэўна, ма­ла хто дазваляў сабе та­кія выхадкі, іронію, сар­казм, зьедлі­васьць у адно­сінах да таго абсурду, у якім мы жы­вем ня толькі ў Амэры­цы, але ўжо і ва ўсім сьве­це. Ці то Амэры­ка стала сьветам, ці сьвет стаўся Амэры­кай – халера яго ведае.  

      Вялікі дзякуй рэдакта­ру і спагадлі­вым чытачам “Вестак і Паведамлень­няў”, што сачылі за маімі што­месячнымі назіраньня­мі. Да вас я абавязкова вяр­нуся. Толькі ў іншай форме.

      З Амэрыкай я не разь­вітваюся. Віза ў мяне да 2026 году. Жартую. Прос­та ў мяне там дарагія сяб­ры. У мя­не там цёплыя ўспаміны. Хай прагу­чыць трохі патасна – але там за­сталіся мае дарогі. Амэ­ры­ка, нягледзя­чы ні на што, цудоўная.

      Заўсёды, калі раней уяўляў сабе апошнюю “Галгатню”, то думаў, што напішу пра “tumbleweed”. Гэта, бадай, адзін з най­больш устойлівых вобразаў маёй улю­бёнай часткі Амэрыкі. Але што пра яго пісаць. Лепш сказаць словамі песьні: “You go back, Jack, do it again, wheels turnin’ ‘round and ‘round. You go back, Jack, do it again… Перакаці поле ды зрабі гэта ізноў.

Віталь ВОРАНАЎ