E-KRAMA.COM - нашая старонка ў Нью-Ёрку

Электронная крама <> Бюлетэнь "Весткі й Паведамленьні" <> Альманах "Беларус" <> Архіў газэты "Беларус"
Галоўная Навіны Абвесткі Крама "Весткі й Паведамленьні" "Рубікон" Альманах "Беларус" Архіў газэты "Беларус" Кантакты Member Login
undefined

 № 5 (675) за травень 2022 г.


Дэмакратычная "прывабнасьць" расейскай агентуры 									

      Расейская акупацыя Бе­ларусі і агрэсія супраць Украіны адчы­ні­ла супя­рэчнасьці – паказала прагні­ласьць ваеннай арганізацыі ра­сейскай арміі і выявіла разбу­ральную сілу гібрыднай вайны ў дэзынфармацыі і прапагандзе.

      Зьнішчальна спрацавала Расея па Беларусі. За дваццаць гадоў марыянэ­тачнага рэжыму Лукашэнкі былі раз­бураныя асновы нацыянальнай дзяр­жа­­­вы і культуры, што дало магчымасьць Маскве (сумесна зь нем­цамі) раз­бу­рыць беларускую на­цы­я­нальную апа­зыцыю (Народны Фронт), стварыць у 2020 годзе прамас­коўскую апазыцыю рэжыму і вывезьці яе за мя­жу дзеля пра­маскоўскай дзейнасьці ў эміграцыі пад відам зма­ганьня з Лу­ка­шэнкам.

      Мэтодыка спрацавала разбураль­на для эміграцыі, па­спрыяла расейскай акупацыі Беларусі. Адпаведна, ажыві­лася прарасейская агентура ў беларус­кіх эміграцыйных СМІ, кан­траляваных праз замежныя рэсурсы. Сродкі маса­вай інфар­мацыі сталі банальна ўклю­чаць расейшчыну ў свой зьмест і кан­тэкст (не даючы інфармацыі па нацы­янальнай палітыцы і нацыянальнаму Адраджэньню).

      Найбольш рэзкі паварот зрабіла тэ­лебачаньне Белсат. Ру­сіфікацыя Белса­­ту ў Польшчы і ўскосная пад­трымка пу­цінскіх ваенных бандытаў зьбянтэжы­ла шмат якіх беларусаў. Такога не чакалі. Але такое здарылася і працягваецца. 

      Характэрнай перадачай па-руску стала інтэрвію Белсата ў маці расей­скага бандыта-кантрактніка, якая мар­коціцца, што яе вырадак трапіў у палон да ўкраінцаў, а рускамірныя так зва­ныя “журналісты” Белсату сумнымі га­ласамі выказваюць ёй спачуваньне і падтрымку.  Фантастычна – але факт. 

      Увогуле, парадаксальна, што лука­шысцкія рускамірскія бандзюгі адчува­юць сябе ў дэмакратычнай Польшчы вольна, адкрыта і нахабна. Нядаўна на мітынгу ў Варшаве, які арга­нізоўвала групоўка Латушкі-Ціханоўскай, нека­торыя белару­сы, якія крытычна ўспры­маюць асобу Ціханоўскай, пачалі вы­крыкваць “ганьба”. Да іх рынулася гру­па замаскаваных ты­пажоў у чорным убраньні (так званая “ахова” групні­каў) і па­чала штурхаць людзей, выбі­ваць тэлефоны з рук, пагражаць і ха­паць рукамі.

      Такое магло здарыцца ў лукашысц­кім Менску, але ня ў вольнай Варшаве. Тым ня менш, такое адбылося. Невя­до­мыя нападнікі ў чорным – гэта, маг­чыма, нават замаскаваныя амонаўцы зь Менску. Ніхто не высьвятляе пахо­джаньня на­паднікаў з асяродзьдзя прамаскоўскай групоўкі.

      Такое, відаць, будзе працягвацца, але да пары. Цяпер жа трэба ўсё зафік­саваць і задакумэнтаваць.Прыдзе час – іх зной­дуць нават на дне марскім. Ніхто не схаваецца, ніхто не ўцячэ, хто шко­дзіў беларусам у цяжкі для Бацькаў­шчыны час.

2 красавік 2022 г.

Зянон ПАЗЬНЯК