E-KRAMA.COM - нашая старонка ў Нью-Ёрку

Электронная крама <> Бюлетэнь "Весткі й Паведамленьні" <> Альманах "Беларус" <> Архіў газэты "Беларус"
Галоўная Навіны Абвесткі Крама "Весткі й Паведамленьні" "Рубікон" Альманах "Беларус" Архіў газэты "Беларус" Кантакты Member Login
undefined

 № 6 (664) за чэрвень 2021 г.    Беларускі пікнік у Цэнтральным парку
    

      У нядзелю, 23 траўня 2021 году, беларусы Нью-Ёрку правялі ся­броўскі пікнік, на які сабраліся людзі ня толькі зь Нью-Ёрку, але і з іншых штатаў, у тым ліку з Каліфорніі.

      Напачатку старшыня Беларуска-Амэ­рыканскага Згуртаваньня “Пагоня” сп. Віталь Зайка распавёў пра трагічную сьмерць беларускага патрыёта і грамадз­кага актывіста зь Лідчыны Вітольда Ашурка, які быў несправядліва засуджа­ны на 5 год зьняволеньня і памёр, па афіцыйнай вэрсіі ўладаў, ад “спыненьня сэрца”, хоць меў выдатнае здароўе і ня меў ніякіх праблемаў з сэрцам. Сьмерць Вітольда Ашурка мусіць быць неадклад­на расьсьледавана незалежнымі мэдыч­нымі экспэртамі. Рэжым Лукашэнкі ўзмацняе рэпрэсіі, спрабуе зьнішчыць кожнага нязгоднага з амаль 27-гадовым гватоўным панаваньнем, але на месца загінуўшых будуць падымацца новыя героі. І Вітольд Ашурак быў менавіта адным з такіх герояў. “Справа, за якую аддаў жыцьцё Вітольд Ашурак, перамо­жа, і ягонае імя будзе належна ўшана­ванае ў новай, вольнай Беларусі”.

      Потым выступіла Надзея Нортан з Сан-Францыска і паінфармавала прысут­ных пра стварэньне новай беларускай арганізацыі: Асацыяцыі Беларусаў Амэ­рыкі (АБА). Яна распавяла пра мэты і прынцыпы арганізацыі, што яна ўлучае суполкі з шэрагу штатаў ЗША і мае каардынаваць і яднаць дзейнасьць усіх ужо існуючых беларускіх арганізацыяў Амэрыкі. Таксама сярод мэтаў – пашы­рэньне інфармацыі пра беларуска-амэ­ры­канскую грамаду, прадстаўленьне яе інта­рэсаў перад народам і ўрадам Злу­чаных Штатаў, спрыяньне захаваньню беларус­кай мовы, культуры і традыцыяў і дапа­мога Беларусі ў здабыцьці са­праўднай незалежнасьці, свабоды і дэ­макратыі. Ужо прайшло некалькі акцыяў і імпрэзаў пад эгі­даю АБА, сярод якіх “Падарожжа БЧБ-сьцягу”, свае­асаблі­вая эстафэта перадачы сьцяга па бела­рускіх суполках Амэрыкі, ад за­ходняга да ўсходняга ўзьбярэжжаў, таксама ада­сланы шэраг пэтыцыяў у пад­трымку сва­боды ў Беларусі, праведзеы шэраг каар­дынацыйных нарадаў прад­стаўнікоў бе­ларускіх суполак.

      Сп-ня Нортан адзначыла, што сёнь­ня яна выступае фактычна з прэзэнта­цыяй новай арганізацыі і дала спасылку на яе сайт aba-together.org.

      Затым перад прысутнымі выступіла Ганна Шарко, прадстаўніца суполкі “Бе­ларусы ЗША. Разам Лягчэй”. Прамоўца распавяла пра імпрэзы, што ладзяцца ў Нью-Ёрку, у тым ліку пра роварны пра­бег, што прайшла напярэдадні, і таксама пра канкрэтную акцыю – падтрымку сям’і, якую несправядліва высяляюць зь Беларусі.

      Слова таксама ўзяў сп. Кастусь Сіліч, які адмыслова прыехаў зь Лёс-Ан­джэлесу, і які працуе ў бізнэсе сонечных элемэнтаў. Ён распа­вёў пра патрэбу ка­ардынацыі і ўзаемнага інфармаваньня бела­рускіх бізнэсаў у Амэрыцы. Пра­моўца таксама адзначыў патрэбу пашы­рэньня інфармацыі пра бе­ларускія біз­нэсы сярод беларус­кай грамады Амэ­рыкі, каб свае падтрымлівалі сваіх.

      Затым з кароткімі паведам­леньнямі пра свае арганізацыі і з плянамі на блі­жэйшы час высту­пілі таксама старшыня БАЗА сп-ня Натальля Федарэнка і стар­шыня Згуртаваньня “Пагоня” сп. Віталь Зайка, які прапанаваў увазе пры­сутных календары і бюлетэнь арганіза­цыі “Весткі й Паведамленьні”. Удзель­нікі ім­прэзы насалоджваліся файным надвор’ем і мелі добрую нагоду калега­вацца зь землякамі ў не­фармальных абставінах, заво­дзіць новыя знаёмствы.

Віталь ЗАЙКА