E-KRAMA.COM - нашая старонка ў Нью-Ёрку

Электронная крама <> Бюлетэнь "Весткі й Паведамленьні" <> Альманах "Беларус" <> Архіў газэты "Беларус"

Галоўная

Навіны

Абвесткі

Крама

"Весткі й Паведамленьні"

"Рубікон"

Альманах "Беларус"

Архіў газэты "Беларус"

Кантакты

Member Login

 


 № 12 (694) за сьнежань 2023 г.


Беларусь - Амэрыка: лёсы землякоў 
Вацлаў Пануцэвіч - гісторык, палітычны і рэлігійны дзеяч

      Вацлаў Пануцэвіч, гісторык і дзе­яч заходнебеларускага нацыя­нальнага руху, а пазьней акты­віст беларускай грамады ў Амэрыцы, на­радзіўся ў вёсцы Малая Альшанка каля Горадні (паводле іншых звестак – у в. Гожа каля Горадні) у канцы 1910 або напачатку 1911 г.  Ён выступаў у друку пад псэўдонімамі й крыптонімамі Мікола Волаціч, Volacic Mikola, Volacic M.; В. П. Сапраўднае ягонае празьвішча да 1945 году было Папуцэвіч.

      Ён паходзіў з сям’і беларусаў-ка­талікоў. Вучыўся ў Віленскай духоўнай каталіцкай сэ­мінарыі. Быў выключаны зь ліку клірыкаў за беларускую дзей­насць. З 1936 году ён вучыў­ся на юры­дычным факультэце Ўнівэрсытэта Стэ­фана Баторыя ў Вільні.

      В. Пануцэвіч браў удзел у працы “Ака­дэ­міц­кага кола сяброў Беларуса­веды” (1936—1939). Адзін з арганізата­раў “Руху маладых адра­джэн­цаў”. З 1935 г. сябар БХД. Са сьнеж­ня 1935 г. Пануцэвіч быў сябрам рэдкалегіі “Сту­дэнцкай Трыбуны”, маладзёвага дадатку да газэты БХД “Беларуская Крыніца”. Ён таксама быў рэдак­тарам часапісу “25 Сака­віка” (лістапад 1936 – сакавік 1938). Зь лю­та­га 1936 г. ён быў са­кратаром Вілен­скага аддзелу Беларус­кага Інстытуту Гас­падаркі і Культуры (БІГіК).

      Пасьля расколу БХД у 1936 г. на­лежаў да “Беларускага фронту” ксян­дза Вінцэнта Гадлеўскага. Браў удзел у выданьні газэты “Беларускі Фронт”. Пе­расьледваўся польскімі ўладамі, і за на­друкаваны рэдакцыйны артыкул “За­лежнасьць ці неза­лежнасьць” у № 3 “Беларускага Фронту” за 30 жніўня 1938 г. быў асуджаны на год турмы ўмоўна.

      Напачатку Другой сусьветнай вай­ны ў верасьні 1939 году ён быў мабілі­заваны ў 81-ы стралковы полк, які фар­маваўся ў Горадні. 22 верасьня 1939 году, як Саветы занялі Горадню, трапіў у палон, але неўзабаве быў вызвалены й жыў у Горадні.

      Падчас нямецкай акупацыі В. Пану­цэвіч браў удзел у бе­ларускім нацыя­нальным руху і кантактаваў з кс. Він­цэнтам Гадлеўскім у справе стварэньня й дзейнасьці Беларускай На­цыянальнай партыі (БНП).  Разам з Язэпам Малец­кім ён су­стракаўся з гродзенскім япіс­капам Антоніем у справе бела­ру­сізацыі праваслаўнай царквы і арганізацыі ў Горадні беларус­кай праваслаўнай сэмі­нарыі. Паводле Я. Малецкага, кандыда­тура Пануцэвіча разглядалася мясцовы­мі нямецкімі ўладамі на пасаду бурга­містра Горадні. У сярэдзіне лістапада 1941 го­ду В. Пануцэвіч пераехаў у Баранавічы і да чэрвеня 1944 году працаваў у адмініс­трацыі акругі Баранавічы.

      У ліпені 1944 году выехаў у Ня­меччыну. Там жыў у ляге­рах ДП, дзе займаўся аргані­зацыяй скаўтынгу. У канцы 1949 годзе Пануцэвіч пераехаў у ЗША і па­сяліўся ў Чыкага. Ён адразу далучыўся да актыўнага ўдзелу ў грамадзкім і куль­турніцкім руху беларусаў Чыкага й штату Іліной.

      В. Пануцэвіч узначальваў Задзіно­чаньне Беларускіх Скаў­таў на Чужыне. Ён быў кіраўніком скаўцкай дружыны “Арлы” ў Чыкага. У 1950 годзе ён стаў сакратаром Беларуска-Амэ­ры­канскай Нацыянальнай Рады, а з траўня 1950 году – віцэ-стар­шынём Беларуска-Амэры­кан­скага Каталіцкага Таварыс­тва. Згодна словаў Вітаўта Кіпеля, належыў да групы дзеячоў, што імкнуўся арганізаваць беларускі ка­та­ліц­кі рух у ЗША.

      У пачатку 1960-х гадоў В. Пануцэвіч за­снаваў выдавецтва “Беларуская вы­давецкая сябрына”. Ён выдаваў рэлі­гій­на-гістарычныя часопісы: “Беларуская царква” (публікаваў­ся кірыліцай), “Літва” (публікаваўся лацін­кай).

      В. Пануцэвіч быў жанаты з дач­кою вы­бітнага беларускага дзеяча Эд­варда Будзькі Ірэнай.

      В. Пануцэвіч пакінуў па сабе над­звычай багатую творчую спадчыну. Ён апрацоўваў і выдаваў казкі, чытанкі, пераклаў на беларус­кую мову “Па­да­рожжа Гулівера ў краіну Во­латаў” Дж.  Сўыфта, напісаў некалькі працаў па беларускім скаўтынгу. Асноўнай сфэрай ягоных зацікаўленьняў была гісторыя Белару­сі. Сярод ягоных твораў такія публікацыі, як “Крывіцкая этнагра­фіч­ная прастора”, “З гіс­торыі вышэйшых школ у Беларусі. 1. Вілен­ская акадэмія”, “Пачаткі хрысьці­ян­ства на нашых зем­лях”, “Плян Агінскага 1811 г.”, “Сьв. Афра­сіньня Полацкая”, “З гісторыі Бе­ларусі альбо Крывіч­чыны-Літвы”, “Він­цэсь Гадлеўскі…”, “Літва і Беларусь”, “Бера­сьцей­ская вунія”, “Сьвяты Язафат Кунцэвіч”, “Паў­станьне 1863 на Бела­русі” ды інш. Боль­шасьць ягоных кнігаў выйшла невялікім на­кладам, сталі рарытэтамі і вымагаюць перавы­даньня.

      Частка твораў В. Пануцэіча была перавыдадзеная ў Бе­ларусі. У 1993 г. у часапісе “Спадчына” у скарочаным вы­гля­дзе друкавалася ягоная праца “Він­цэсь Гадлеўскі – дзяржаў­ны муж і пра­вадыр народу”. Вуніяцкае выдавецтва ў Полацку перадрукавала ў 2000 годзе ягоную працу “Сьвяты Язафат, архі­япіскап Полацкі”. Былі таксама пера­выдадзеныя ягоныя творы з гісторыі царквы: “Сьв. Афрасіньня Полацкая”, “Бера­сьцейская вунія”, а таксама раней не друкаваны рукапіс “Бе­ларуская Аў­такефальная Праваслаўная Царква”.

      Памёр Вацлаў Пануцэвіч 25 жніў­ня 1991 году ў Чыкага, пахаваны на могілках Сьв. Адальбэрта ў Найлсе каля Чыкага.

      Дзейнасьць і творчасьць Вацлава Пануцэвіча яшчэ ча­ка­юць на грунтоўны досьлед.

Віталь ЗАЙКА